Seminarieblock 1

Onsdag kl. 14.15–15.15

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval.


1. Juridiska förändringar som påverkar socialtjänstens ekonomi 2018–2019

Vad kostar aktuella lagändringar och praxis socialtjänsten? Möt JP Infonets juridiska rådgivare i en genomgång av vad du som ledare inom socialtjänsten behöver veta och förhålla dig till just nu. I det här seminariet väljer vi ut och berättar om de mest aktuella lagändringarna och rättsfallen med potentiellt stor ekonomisk påverkan för socialtjänsten och hur de berör er verksamhet.

Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutveckliare som tillsammans med JP Infonets juridiska rådgivare  medverkar i det här seminariet (foto: JP Infonet).

Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare
Finn Kronsporre, juridisk rådgivare inom LSS, SoL, LVM
Båda från JP Infonet.


2. Chefsduellen – dilemman i social verksamhet – – OBS FULLBOKAT

En socialsekreterare inleder en relation med en klient. Sonen till en kvinna med hemtjänst anklagar en namngiven undersköterska för att fuska med städningen. Hur ska man som chef agera i dessa svåra situationer? I Chefsduellen låter vi fyra chefer argumentera för sina bästa lösningar.

Retorikproffset Elaine Eksvärd leder duellerna, och du som åskådare är domare. Vilken chef tycker du löser utmaningarna bäst? (foto: Johan Larsson)

Medverkar gör bland andra:
Lotta Ekstedt, moderator och chefredaktör för Chefen i Fokus
Elaine Eksvärd, retorikexpert och tävlingsledare
Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.


3. DIALOGEN

Framtidens utmaningar kommer ställa stora krav på kommunernas förmåga och kompetens att genomföra förändring och förbättringar av verksamheter. Som kontrast till detta pekar svensk forskning på att offentliga organisationer brister i det långsiktiga utvecklingsarbetet och att s k projektdriven utveckling inte leder till genomgripande effekter i verksamheten. Ofta saknas en grundläggande strategi för hur utvecklingsarbete ska samordnas och organiseras.

Stefan Österström, biträdande socialdirektör i Jönköpings kommun (foto: Jönköpings kommun).

Hösten 2012 antog Socialnämnden i Jönköpings kommun en utvecklingsstrategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst. Arbetet med att omsätta strategin skulle sträcka sig över en period av sex år. Strategin kallas DIALOGEN och syftar till att över tid genomföra systematiska förbättringsarbeten med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv. Den fokuserar på att utveckla processer och arbetssätt som alternativ till omfattande organisatoriska förändringar.

Socialtjänsten har med stöd av följeforskning publicerat två böcker med fokus på uppnådda resultat och nyttan för medborgaren.

Under hösten 2018 publiceras en tredje bok som beskriver fördelarna med att över tid bedriva ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Under seminariet presenteras erfarenheter och framgångsfaktorer av sex års arbete med DIALOGEN.

Stefan Österström, biträdande socialdirektör Jönköpings kommun.


4. Kommunutredningen

Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför fått i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.


5. Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Projektet är ett pågående och långsiktigt arbete för att implementera ett återhämtningsinriktat förhållningssätt i Jönköpings län. Huvudsyftet är att hela tiden ha personers kunskap och erfarenhet av psykisk ohälsa i centrum. Våra uppdragsgivare är alla 13 kommuner i länet, i samverkan med Region Jönköpings län. Ett återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär att se varandra som resurser, bygga upp en allians och inge individen hopp, stödja individens egen förmåga att komma vidare i livet, kunna ta eget ansvar och känna sig delaktig.

En av Jönköpings läns FoU-ledare som du kommer att träffa på detta seminarium är Malin Forslund (foto: FOURUM).

På vårt seminariepass ger vi kort information om återhämtning och berättar om den egna upplevelsen av återhämtningsresan. Vi berättar om peerutbildningens grund, information och erfarenheter; vad co-production är; och hur vi hittar ett medskapande för att stödja implementering.

Vi arbetar i co-production vilket innebär att när vi föreläser, håller utbildning och seminarier så gör vi det tillsammans utifrån olika perspektiv, professionellt samt utifrån att ha en egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Under projekttiden har vi utbildat flera personer som har en egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller erfarenhet som anhöriga, som vill bidra.

Vi har under åren utbildat ca 500 personer i Ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Andra insatser har varit seminarier och workshops samt föreläsningar och idag finns det ett stort intresse i vårt län. Vi har 45 personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som bidrar med sin kunskap och vi utvecklar allt i co-production.

Vårt team består i dag av fyra personer där vi har med båda perspektiven professionell och egen upplevd erfarenhet och alltid i samverkan med peers, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Mia Nordlund, Malin Forslund, Arpad Andersson och Sara Thil, alla FoU-ledare i Jönköpings län.


6. Samverkan vid utskrivning från sjukhus – – OBS FULLBOKAT

Hur ska vi få till den nära vården? Vård och omsorg om sköra äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången till personal kommer inte att öka i samma takt som människor blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt.

Maj Rom, projektchef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, håller i detta seminarium med sina kollegor Greger Bengtsson och Emma Spak (foto: Thomas Carlgren).

Inom sjukvården pågår ett omställningsarbete från sluten vård till vård i öppna former, ofta i den enskildes hem. Sverige fick 2018 en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus. Hur har det gått? Har individens resa genom vården blivit smidigare? Hur har kommunerna klarat omställningen och får de äldre en fast vårdkontakt och en samordnad individuell plan när det behövs?

Detta seminarium kommer att handla om hur kommunerna kommer att vara en del av ”Nära vård” samt erfarenheter från de första nio månaderna med den nya lagen. Framgångsfaktorer och hinder kommer att diskuteras.

Läs mer här!

Maj Rom, handläggare, Greger Bengtsson, handläggare och Emma Spak, samordnare för nära vård, alla från Sveriges Kommuner och landsting.


7. Agenda för integration: Från mottagandet av asylsökande till efter avslag eller bosättning och etablering – – OBS FULLBOKAT

Ove Ledin är handläggare på avdelningen för vård och omsorg på SKL. Han och tre kollegor pratar om möjliga framtidsscenarier för flyktingmottagandet (foto: Thomas Carlgren).

De senaste åren har präglats av upp- och nedgångar i mottagandet, nya regelverk, omstöpta samverkansformer mellan aktörer och ändrade ekonomiska förutsättningar. Kommunerna och socialtjänsten påverkas av alla delar och därmed också de snabba förändringarna. Det gäller mottagandet av asylsökande vuxna och familjer i anläggningsboende eller eget boende, ensamkommande barn och unga, de som får avslag, anvisade och självbosatta nyanlända, kvotflyktingar och anhöriga. Erfarenheterna och lösningarna är olika över landet. Vid seminariet presenteras och diskuteras aktuella frågor, utmaningar, goda exempel och möjliga framtidsscenarier.

Läs mer på https://skl.se/integration

Leif Klingensjö, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Björn Andersson och Karin Perols, utredare avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Ove Ledin, handläggare avdelningen för vård och omsorg
Alla från Sveriges Kommuner och Landsting.