Seminarieblock 2

ONSDAG KL. 15.45–16.45

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Se information om lokaler i seminarieöversikten.


8. Kan den digitala medarbetaren möjliggöra en lyckad integration?

Det offentliga Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren, såväl ekonomiskt som resurs- och kvalitetsmässigt.

Rådgivarna Cecilia Lejon och Ola Johnsson från PwC (foto PwC).

2015 kom över 165 000 flyktingar till Sverige. Merparten av dessa har nu varit igenom sin asylprocess och ansvaret för integration och etablering har övergått till Arbetsförmedling och kommun. 2018 och framåt har flertalet passerat den statliga etableringen. Statistiken visar att cirka 70 procent av dem som kommer ut från etableringsreformen inte kan försörja sig själva. Detta kommer resultera i ett stort ekonomiskt och resurskrävande tryck på Sveriges kommuner.

Parallellt med detta befinner sig många av Sveriges kommuner i traditionsbunden kontext där medborgarens perspektiv inte är prio ett. Det finns dock exempel på kommuner som med ett strukturerat och målmedvetet förhållningssätt har lyckats. Genom ett proaktivt arbetsmarknadsarbete och en öppenhet för att ta till sig den digitala utvecklingen har dessa kommuner genomgått en digital transformation med goda resultat för både medborgaren och den kommunala ekonomin.

PwC har erfarenheter av såväl digital transformation som förändringsledning för att bryta mönster i en traditionsbunden sektor och delar under seminariet med sig av erfarenheter för att lyckas med den utmaning som Sveriges kommuner står inför.

Ola Johnsson och Cecilia Lejon, rådgivare PwC


9. LSS-utredningens analyser och förslag INSTÄLLT

Se mer information här

LSS-utredningen har nyligen lämnat sitt betänkande till regeringen och utredningens huvudsekreterare, Anders Viklund, kommer att redogöra för utredningens viktigaste slutsatser och förslag.


10. Sveriges bästa verksamheter

Hur får man hög kvalitet i svensk välfärd? Vad kännetecknar egentligen Sveriges bästa offentliga verksamheter? Och vad gör de annorlunda i jämförelse med andra verksamheter i offentliga sektorn? Presentationen bygger på arton års forskning, i vilken Sveriges bästa verksamheter har avkodats. Ett antal principer och arbetssätt har visat sig ligga bakom framgång och en verksamhet med hög kvalitet, oavsett välfärdsområde. Presentationen belyser vad du som chef kan göra för att din verksamhet ska nå bättre resultat och en högre kvalitet.

Henrik Eriksson, tekn. dr, docent, Chalmers Tekniska Högskola (foto: Ulrika Ernström)


11. Skola, vård, omsorg – och den psykiska ohälsan

Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet för barn och unga under deras uppväxt, och det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris. Sverige har misslyckats med att främja en god psykisk hälsa bland barn i allmänhet och att förebygga psykisk ohälsa hos utsatta grupper av barn.

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog (foto: Fredrik Hjerling).

Ett resultat är att utvecklingen, vad gäller barns mående, är avsevärt sämre än i våra nordiska grannländer. Hur kunde det bli så här? Och hur hänger det här ihop med välfärdens grundstenar; skolan, vården och omsorgen? Seminariet ger en analys av hur välfärdssamhället fungerar och vad som behöver göras för ett samhälle som bättre främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.


12. Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom bristyrken – – OBS FULLBOKAT

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt mycket stark. Men samtidigt som både offentliga och privata arbets-
givare har svårt att rekrytera den kompetens som behövs finns en stor grupp människor som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Att strategiskt använda det arbetsmarknadspolitiska verktyget extratjänster kan få fler i jobb och samtidigt avlasta verksamheter där det råder underbemanning. Extratjänsterna kan också motivera fler att utbilda sig till yrken inom skola, vård och omsorg. De kommuner som lyckas bäst har ofta en långsiktig strategi kring rekrytering och en nära samverkan med Arbetsförmedlingen.

På seminariet belyser vi läget på arbetsmarknaden och hur kommunen och Arbetsförmedlingen kan samverka mer inom rekrytering, vuxenutbildning och integration av nyanlända.

Maria Mindhammar, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen (foto: Lina Siksjö).


13. Människohandel för sexuella ändamål i Sverige – en lägesrapport – – OBS FULLBOKAT

Den gränsöverskridande människohandeln för sexuella ändamål är en mycket lukrativ kriminell verksamhet runtom i världen. Handeln med människor är ett ljusskyggt fenomen och det kan ibland vara svårt att få grepp om hur pass omfattande problematiken är. Detta föredrag syftar till att svara på frågor som: Hur ser prostitutionssituationen ut i Sverige idag? Vilka är de kvinnor som hamnar i människohandlarnas klor? Vilka är de människohandlare och sexköpare som utnyttjar dessa kvinnor?

Simon Häggström är specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål och har även skrivit böckerna Skuggans lag och Nattstad (foto: Sofia Åkerstedt Resendahl).

Han skulle ha hållit sitt seminarium redan på förra årets socialchefsdagar, men fick tyvärr ställa in på grund av sjukdom. Därför är vi glada att kunna välkomna Simon igen!

Simon Häggström, kriminalinspektör vid Nationella operativa avdelningens (NOA) människohandelsgrupp, Polismyndigheten.


14. Nu flyttar punkarna in på äldreboendet – – OBS FULLBOKAT

På det här seminariet får du höra hur åldrandet har förändrats under de senaste fyra decennierna. H70-studierna i Göteborg visar att dagens äldre är mer vitala intellektuellt och fysiskt och mer aktiva än tidigare generationer. När det gäller äldres behov är det lika viktigt att se till vilken generation man tillhör som till den ålder man
råkar befinna sig i för tillfället.

Ingmar Skoog, professor, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (foto: Johan Wingborg).

Läs mer på www.agecap.gu.se