Seminarieblock 4

Torsdag kl. 15.30–16.30

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Se information om lokaler i seminarieöversikten.


22. Brobyggare bidrar till nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden är en av de större samhällsutmaningar som de nordiska länderna står inför.

Lilia Lahmar från Linköpings kommun arbetar med förebyggande tidiga insatser och berättar tillsammans med kollegan Mats Mikiver om brobyggare. Med på seminariet är också projektledarna Anna Gärdegård och Kristin Marklund från NVC (foto: privat).

Många unga familjer har kommit som asylsökande till de nordiska länderna och så många som 200 000 barn kom under åren 2011–2016. Det tar längre tid för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och ibland ökar den psykiska ohälsan hos kvinnor efter några år i hemmet. Nordiska erfarenheter visar att tidigt uppsökande insatser med brobryggare som pratar samma språk kan skynda på integrationen. Under detta seminarium ger vi exempel på framgångsrika metoder och insatser från flera nordiska länder.

Lilia Lahmar och Mats Mikiver berättar om Linköping kommuns arbete med förebyggande tidiga insatser och hur familjestödjare med Brobyggarfunktioner arbetar på familjecentraler och förskolor/skolor med utrikesfödda familjer.

Lilia Lahmar och Mats Mikiver, Linköpings kommun
Anna Gärdegård och Kristin Marklund, projektledare vid Nordens Välfärdscentrum

Läs mer på:

https://nordicwelfare.org/projekt/

https://www.facebook.com/nordicwelfare/

Twitter: @IntegrationNR


23. Hur kan socialtjänsten använda en forskare på bästa sätt?

Viktoria Skoog kommer under seminariet att berätta om sitt arbete på en forskningsenhet som ägs av socialtjänsten. Hon kommer bland annat att prata om sin forskning gällande barn i samhällsvård, Västernorrlandsmodellen som ett sätt för socialtjänsten att ta del av barns röster som brukare samt om hur forskningscirklar kan användas som metod för att öka socialsekreterares kompetens gällande barnsamtal.

Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete, Kommunförbundet, FoU Västernorrland (foto: Per Helander).


24. EBP-resan. Då, nu och framåt – – OBS FULLBOKAT

Sedan början av 2000-talet har evidensbaserad praktik (EBP) haft en framträdande plats för utvecklingen av
socialtjänsten.

Detta har bland annat lett till krav från staten  om en mer samordnad statlig kunskapsstyrning i syfte att stödja huvudmännens utveckling för att åstadkomma en evidensbaserad praktik. Under perioden 2010–2016 har det också träffats överenskommelser mellan regeringen och SKL om stöd till utvecklingen av EBP.

Sofia Lager Millton, regional utvecklingsledare barn och unga i Region Jönköpings län, är en av seminarieledarna i detta seminarium med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv (foto: Lisa Andersson).

I det här seminariet diskuteras inledningsvis ett forskningsprojekt som studerat överenskommelsen om EBP och de regionala utvecklingsledarna för området social barn- och ungdomsvård. Vi diskuterar överenskommelser som styrform för att implementera EBP i social barn- och ungdomsvård. Vem eller vilka nådde vi? Hur blir det när EBP ska omsättas i praktiken? Om ett töjbart begrepp som kan användas olika beroende på sammanhang och syfte.

Seminariet kommer också att belysa hur lokal, regional och nationell nivå ser på kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten under de senaste tio åren ur ett mer övergripande perspektiv. Samt hur regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), SKL, och Socialstyrelsen nu och framåt tillsammans vill stärka detta arbete för lokal nytta.

Anna Lilja Qvarlander, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting, moderator
Harald Gegner, doktorand Malmö universitet och utvecklingsledare i Lunds kommun
Sofia Lager Millton, teamchef, regional utvecklingsledare barn och unga, Region Jönköpings län
Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga, Sveriges Kommuner och Landsting
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved
Anneli Jäderland, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
Camilla Wiberg, utredare Socialstyrelsen
Nicolina Fransson, forsknings- och utvecklingsstrateg,
Kommunförbundet Skåne.


25. Vem är ansvarig när välfärdsteknologin inte fungerar? – – OBS FULLBOKAT

För att klara framtidens utmaning om vård och stöd till äldre måste vi i stor utsträckning nyttja det vi kallar välfärdsteknologi, som kan vara digitala lås, kameror, sensorer och GPS-larm.

Jahn Sundin är expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto. Tillsammans med bland andra Jonas Hampus, Falu kommun, håller han i seminariet om välfärdsteknologi (foto: Tieto). 

Tekniken är bra och nödvändig för att klara framtidens utmaningar. Använd på rätt sätt bidrar den till bättre service, större trygghet och ökad självständighet och frihet i vardagen. För att få maximalt värde av tekniken krävs att den är väl integrerad i verksamheten. Självklart kommer vi medborgare förvänta oss att den teknik vi redan har tillgång till i form av mobiltelefoner eller andra digitala och/eller integrerade lösningar i våra hem också ska kunna kopplas upp mot välfärdstjänster inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Det här innebär att det är många aktörer inblandade: kommunen, brukaren själv, leverantörer av enheter, förskrivare av hjälpmedel, leverantörer av verksamhetssystem och många fler. Det är en kedja av aktörer där alla behövs. Men vad händer om kedjan bryts? Vem är ansvarig?

Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto.
Jonas Hampus, sektionschef Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun
Medverkar gör också representanter från SKL, Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten), Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet samt branschföreträdare.


26. Systematisk uppföljning för vård och omsorg av barn och unga – – OBS FULLBOKAT

Systematisk uppföljning är ett viktigt utvecklingsområde inom den sociala barn- och ungdomsvården och fortfarande saknas kunskap om tillgången till insatser och om insatsernas kvalitet.

Utredaren Peter Nilsson från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, är en av seminarieledarna (foto: Rickard Kilström).

För att förbättra förutsättningarna för uppföljning presenterar vi ett förslag till en gemensam nationell struktur, som tar sin huvudsakliga utgångspunkt i vad barn och unga tycker är viktiga områden, men som även beaktar verksamheternas behov av information för förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vi presenterar också en studie om förutsättningar för att mäta omotiverade skillnader inom social barn- och ungdomsvård, och resultat när det gäller flickors och pojkars tillgång till insatser på lika villkor. Studien är den första i sitt slag och fokuserar på utfallet av risk-, behov- och mottaglighetprinciperna enligt reviderade BBIC. Vi avslutar med att presentera förslag på hur uppföljningen kan stärkas – både för att förbättra vården utifrån vad som är viktigt för barnen och för att säkerställa att den ges på lika villkor.

Maria Branting och Peter Nilsson, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.

Läs mer på:

www.vardanalys.se

https://www.kau.se

Twitter:
@vardanalys
@KAU


27. Tjänstedesign som verktyg för att skapa nya vägar till innovation i socialtjänsten

Socialtjänsten i Sverige står för inför stora utmaningar, såsom effekter av en förändrad befolkningsstruktur, svårigheter med kompetensförsörjning och nya krav från medborgarna. Det finns ett stort behov av innovationer som kan möta framtidens utmaningar.

Seminariet handlar om ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla nya metoder och pröva nya verktyg för att få till stånd innovationsprocesser inom socialtjänsten, genom att ta bort hinder och främja innovation i en samskapande process mellan en kommun och en myndighet.

Under våren 2018 startade projektet ”Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya vägar till innovation i socialtjänsten” som är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Socialstyrelsen. Seminariet kommer delge lärdomar och erfarenheter från projektet och vad vi planerar att göra under återstoden av projektet.

Anna Löfgren Wilteus, utredare med inriktning på innovation vid Socialstyrelsen (foto: Rolf Wilteus).

Läs mer om tjänstedesign på Vinnovas webbplats


28. Hur möter VI de kommande finansiella utmaningarna?

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL (foto: Rickard L Eriksson).

Antalet barn och gamla ökar i snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen de närmaste 20 åren. Hur kan vi möta invånarnas växande behov av välfärdstjänster, trots den utmaning som kommer av brist på både på pengar och kompetens framöver?

Annika Wallenskog, chefsekonom, och Roger Molin, analytiker, båda från Sveriges Kommuner och Landsting.